Topografische Karte Simitthus – Chimtou

Eintrag bearbeitet: 01-12-2021